Verplichtingen voor de werkgever tijdens de coronacrisis

Om na te gaan of u -als werkgever- de gepaste preventiemaatregelen heeft getroffen, kan u onderstaande controlelijst gebruiken. Deze controlelijst is gebaseerd op de huidige door de regering opgelegde maatregelen en dus vatbaar voor herziening.

Administratief

Als leidinggevende of verantwoordelijke ben je in eerste instantie verantwoordelijk voor een deel administratieve afspraken, regels en verplichtingen waar je moet aan voldoen. Door deze regels in acht te nemen bent u er zeker van dat uw werknemers in alle veiligheid kunnen werken. De instructeurs van Sios stelden onderstaande checklist op mbt de administratieve verplichtingen.

Informatie en vorming

 • Beschikt u over advies van de externe preventiedienst (EDPBW)?
 • Heeft u een opleiding gegeven aan de werknemers mbt COVID-19?
 • Bent u op de hoogte van de wijze van overdracht (druppeltjes via hoesten, niezen, maar ook via oppervlakten) en de preventie daaromtrent?
 • Heeft u een schoonmaakprogramma (Hygiëneplan) met prioritaire aandacht voor oppervlakten, klinken, knoppen, telefoons, printers (alles wat aangeraakt wordt)?
 • Heeft u voorzien om de werkplaats te ontsmetten wanneer een werknemer de werkplek wegens ziekte verlaat?

Leidinggevenden

 • Informeer leidinggevenden en alle medewerkers rond de overdracht en symptomen van COVID-19. Geef hen mee hoe ze zelf een inschatting kunnen maken van hun gezondheid.
 • Wijs leidinggevenden op het belang van
  – de sociale afstand en persoonlijke hygiëne,
  – thuisblijven bij symptomen,
  – het bevragen van het welzijn bij hun collega’s en hun verantwoordelijkheid hierin.
 • Geef mee dat werknemers, die in contact geweest zijn met een collega die inmiddels ziek is (bijvoorbeeld via een vergadering, gedeelde lunchpauze,…), mogen blijven werken, zolang zij zelf geen klachten vertonen/ondervinden, zelfs indien het om een redelijk nauw contact met de zieke werknemer gaat.

Start een hygiëneplan

 • In uw hygiëneplan houdt u planmatig bij welke zaken op regelmatige basis gereinigd moeten worden.
 • Zorg dat zo weinig mogelijk zaken worden aangeraakt. Indien contact toch nodig is en zaken door meerdere personen worden aangeraakt, val dan terug op uw hygiëneplan.
 • Reinig, met een desinfecterende spray het sanitair, waterkranen, bureaubladen, werktafels, klinken, knoppen, printers,… (alles wat aangeraakt wordt).
 • Vraag medewerkers om tweemaal daags (bij de start en na middagpauze) hun eigen werkplek, telefoon en arbeidsmiddelen te reinigen met water en zeep. Voorzie daartoe de nodige materialen en producten.
 • Reinig de oppervlakken in vergaderruimtes met water en zeep na gebruik.
 • Reinig met water en zeep de werkplek van medewerkers die ziek zijn geworden.
 • Hieronder kan je een voorbeeld downloaden van een hygiëneplan zoals wij het toepassen.

Voor werknemers

 • Zet de ‘primaire preventiemaatregelen’ (“social distancing”, hygiëne,…) nog eens extra in de verf!
 • Informeer alle medewerkers rond COVID-19: symptomen, manier van overdracht, preventiemaatregelen,…
 • Geef uw medewerkers mee onder welke omstandigheden u verwacht dat ze thuis moeten blijven.
 • Geef alle medewerkers mee dat hun leidinggevenden hen naar huis kunnen sturen, wanneer zij de symptomen van het virus herkennen bij hun personeelsleden.
 • Informeer medewerkers rond de modaliteiten wanneer ze naar huis gestuurd worden (transport, ziektebriefje, …).
 • Werden werknemers verwittigd dat ze zich ziek moeten melden indien ze een milde hoest of lichte koorts (>= 37,3 °C) hebben?
 • Wordt dit ook in communicatie opgenomen?
 • Wordt maximaal in telewerk voorzien?

Werken met derden

 • Worden derden ingelicht van deze maatregelen?
 • Probeer afspraken zoveel als mogelijk “on-line” te bespreken

Registreer de acties

 • Om er zeker van te zijn dat je alle nodige acties hebt ondernomen, is het belangrijk om de genomen maatregelen te registreren
 • Door dit goed bij te houden kom je bij het wijzigen van de maatregelen snel te weten welke extra maatregelen moeten worden genomen of welke mogen worden afgebouwd.
 • Bij een eventuele controle van het bedrijf kan het nuttig zijn om meteen te kunnen aantonen wat je precies hebt ondernomen. Het is beter om dit meteen bij de hand te hebben dan het te moeten opstellen wanneer het echt nodig is.

Onderzoek op de werkplaats

Heeft men een risico-analyse opgemaakt mbt “COVID-19” en de preventiemaatregelen daarin opgenomen?

Eens je de administratieve checklist hebt doorlopen is het ook belangrijk om te onderzoeken of je werkplaats voldoet aan alle maatregelen die moeten worden getroffen om een veilige werksfeer te garanderen. Door onderstaande controlelijst te doorlopen ben je zeker dat je werkplek voldoet aan alle eisen die worden verwacht om tijdens de coronacrisis veilig te werken.

Sociale voorzieningen

 • Zijn er mogelijkheden om de handen te wassen?
 • Is er papier voorzien?
 • Hangen er instructies uit hoe de handen correct gewassen moeten worden?
 • Hangen de richtlijnen van de Vlaamse Overheid uit i.v.m. sociale distantiëring en hygiëne?
 • Zijn er maatregelen genomen in de refter om op afstand van elkaar te eten (1,5 m tussenin, niet recht over elkaar)?

Werkplaats

 • Kan men op voldoende afstand van elkaar werken (> 1,5 m)?
 • Zijn de lokalen voldoende verlucht? Probeer zoveel als mogelijk natuurlijke verluchting te voorzien en vermijd het gebruik van airco.
 • Zijn er maatregelen genomen om besmetting via materialen te voorkomen (reiniging van werkstukken en arbeidsmiddelen die door meerdere werknemers gebruikt worden)? Spuit niet rechtstreeks op het materiaal, maar op het papier waarmee het oppervlak zal worden gereinigd.

Voertuigen/Liften

 • Worden voertuigen bij wissel van chauffeur gereinigd en ontsmet?
  • Idealiter worden voertuigen slechts door 1 medewerker gebruikt.
  • U kan 2 medewerkers gelijktijdig toelaten in een voertuig, wanneer de passagier schuin achter de bestuurder plaats neemt.
  • Verbied het gebruik van airco.
  • Wanneer een voertuig door meerdere chauffeurs wordt gebruikt, moet het voertuig minstens voor de overdracht gereinigd worden volgens het hygiëneplan.
  • Reinigen harde oppervlakken (stuur, pook, handrem, gordel, dashboard,…)  
 • Worden de regels van “social distancing” ook gerespecteerd in gemeenschappelijk vervoer?
 • Worden liften uit dienst genomen of is er een affichering dat ze zo weinig mogelijk gebruikt mogen worden (reden: in een lift kan “social distancing” niet toegepast worden)?

Vergaderzalen

 • Worden niet-essentiële vergaderingen geannuleerd?
 • U doet er goed aan vergaderingen te allen tijde online te organiseren. 
  Indien niet mogelijk: probeer de vergadering te beperken tot maximaal 5 deelnemers. Beperk de vergadering in tijd tot maximaal 45 minuten.
 • Hou minstens 1,5 m afstand ten aanzien van alle deelnemers.
 • Hou de vergadering in een goed verluchte ruimte (zet een raam en/of deuren open en maak geen gebruik van airco).
 • Neem vergaderzalen (na gebruik) op in uw hygiëneplan.

Business continuity plan

 • Indien er door vele afwezigheden met een kleiner team dan gebruikelijk gewerkt wordt, zijn de nodige maatregelen dan genomen om de eerste hulp en de interne brandbestrijdingsdienst te blijven verzekeren? Meer informatie over een business continuity plan vind je op deze link

Bijkomende informatie